Statut

Statut Udruge

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (Narodne novine 74/14) i članka 22. Statuta od 29.12.2004.godine, Skupština Udruge za ekonomiju zajedništva, na sjednici održanoj 11.rujna 2015g. donosi

STATUT

UDRUGE
ZA EKONOMIJU ZAJEDNIŠTVA

I. Opće odredbe

Članak 1.

Ovim Statutom uređuju se odredbe o nazivu, sjedištu i području djelovanja, o zastupanju, o pečatu, o ciljevima te djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi, o gospodarskim djelatnostima, o ostvarivanju javnosti rada, o članstvu, uvjetima i načinu učlanjivanju i prestanku članstva, pravima, obvezama i odgovornosti, načinu vođenja popisa članova, o unutarnjem ustroju, o tijelima, njihovom sastavu, ovlastima, načinu odlučivanja, uvjetima i načinu izbora i opoziva, trajanju mandata, imovini i raspolaganju s mogućom dobiti, načinom stjecanja imovine, izboru i opozivu likvidatora, prestanku te postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja, načinu rješavanja sporova i sukoba interesa među članovima, i druga pitanja značajna za rad Udruge.
Udruga je registrirana pri nadležnom uredu državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji.
Udruga je nepolitična i neprofitna pravna osoba.

II. Naziv i sjedište

Članak 2.

Naziv Udruge glasi: Udruga za ekonomiju zajedništva
Skraćeni naziv Udruge glasi: UEZ

Članak 3.

Sjedište Udruge je u Križevcima.
Odluku o promjeni sjedišta donosi Skupština.

III. Pečat Udruge

Članak 4.

Udruga ima pečat ispisanim punim nazivom Udruge i mjesta u kojem ima sjedište.
Pečat čuva i ovlašten je koristiti predsjednik Udruge i drugi članovi Udruge koje on ovlasti.

IV. Područje djelovanja

Članak 5.

Udruga obavlja svoju djelatnost na području Republike Hrvatske.

V. Udruživanje
Članak 6

Udruga se može udruživati u saveze ili zajednice udruga. Udruga se može učlanjivati u međunarodne udruge. Odluku o udruživanju, odnosno učlanjivanju Udruge donosi Skupština.

Članak 7.

Radi obavljanja stručnih, administrativnih, financijskih i drugih poslova Udruga može sa stručnim osobama sklapati ugovore o radu ili ugovore o djelu, ovisno o vrsti, obimu i trajanju posla.

VI. Ciljevi i područje djelovanja

Članak 8.

Opći cilj udruge je doprinijeti izgradnji jedinstva u ljudskoj obitelji, poštujući identitet svih i promovirajući sveopći duh bratstva, kako je proglašeno u Općoj deklaraciji o ljudskim pravima ( čl.1.) . Štoviše, udruga se zalaže za poboljšanje društvenog, kulturnog i ekonomskog blagostanja ljudi, s posebnim naglaskom na mlade generacije i osobe u potrebi.
Sukladno ciljevima Udruga djeluje na području kulture i umjetnosti, obrazovanja, sporta, socijalne djelatnosti, održivog razvoja, ljudskih prava te međunarodne suradnje.

Članak 9.

Udruga je neprofitna organizacija koja se ne osniva sa svrhom stjecanje dobiti.

VII. Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi

Članak 10.

Udruga će svoje ciljeve ostvarivati:

 stvaranjem programa za ljudski i socijalni razvoj na području : ekonomije, zajedništva, brige za okoliš, zdravlja, obrazovanja, sporta, komunikacije,
 stvaranjem programa osobnog razvoja za djecu i mladež
 promocijom tradicionalnih vrijednosti obitelji i društva kao osnove da se istakne suživot, uzajamnost, pravednost, poštenje i dostojanstvo čovjeka
 poticanjem Ekonomije zajedništva, kulture davanja i izgradnjom etičkih ciljeva i vrijednosti u poslovanju
 promicanjem kulture mira, kulture prihvaćanja , kulturnog i vjerskog dijaloga kao osnovnih elemenata demokratskog suživota i zajedništva
 očuvanjem i promocijom kulturnog i duhovnog nasljeđa i vrijednosti kao doprinos izgradnji vlastitog identiteta i obogaćenju svjetske kulturne i umjetničke baštine
 organiziranjem edukacije, predavanja, kreativnih radionica, seminara, kongresa i drugih skupova o temama vezanim za ciljeve Udruge
 surađivanjem sa državnim i međunarodnim tijelima, ustanova,a i drugim organizacijama čiji su predmet interesa ili djelatnosti pojedina pitanja solidarnosti, socijalne pravde, ljudskih prava
 surađivanjem sa drugim ustanovama, organizacijama, pokretima i pojedincima u zemlji i u inozemstvu koji djeluju na promociji i ostvarivanju istih ili sličnih ciljeva i svjetonazora.

VIII. Način osiguravanja javnosti djelovanja udruga

Članak 11.

Rad Udruge je javan, a javnost rada Udruge osigurava se pravodobnim i istinitim obavještavanjem članova Udruge o svim odlukama i drugim važnim pitanjima iz djelovanja Udruge i javnim priopćavanjem.

IX. Članovi Udruge

Članak 12.

Član Udruge može biti svaka poslovna sposobna fizička i pravna osoba koja prihvaća ciljeve, programska opredjelenja i Statut Udruge.
Predstavnika pravne osobe iz stavka 1. ovog članka u Udruzi imenuje osoba ovlaštena za zastupanje te pravne osobe.

Članak 13.

Udruga vodi popis svojih članova.
Popis članova vodi se na elektronički ili drugi prikladan način i obvezno sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu), osobnom identifikacijskom broju (OIB), datum rođenja, datum pristupanja Udrugi, kategoriji članstva, datumu prestanka članstva u Udrugi a može sadržavati i druge podatke.
Popis članova uvijek mora biti dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima, na njihov zahtjev.
Članstvo u Udrugi može biti:
– redovno
– pridruženo
– počasno.

Članak 14.

Redovnim članom Udruge može postati svaka osoba koja ispunjava uvjete iz članka 10. i 12. ovog Statuta, koja prihvaća Statut Udruge, koja je aktivno i odgovorno sudjelovala u radu Udruge.
Fizička, ili pravna osoba koja želi postati redovnim članom udruge podnosi zahtjev Skupštini, koji donosi odluku o prijemu u redovno članstvo.
Redovni članovi plaćaju članarinu u iznosu koji odredi Skupština Udruge, biraju i mogu biti birani u tijela Udruge, imaju pravo biti informirani o radu Udruge i imaju druga prava utvrđena Zakonom i Statutom.

Članak 15.

Počasni član Udruge može biti fizička ili pravna osoba koja je svojim djelovanjem pridonijela ostvarivanju ciljeva radi kojih je Udruga osnovana a imenuje ga Skupština na prijedlog Predsjednika Udruge.
Pridruženi članovi su fizičke ili pravne osobe koje prihvaćaju ciljeve Udruge i podupiru njezin rad sudjelovanjem u radu Udruge te plaćaju članarinu..
Počasni članovi i pridruženi članovi mogu sudjelovati na svim skupovima Udruge ali nemaju pravo birati niti biti birani u tijela upravljanja.
Počasni članovi nisu obvezni plaćati članarinu.

Članak 16.

Članstvo prestaje:
 pisanom izjavom o istupanjem iz članstva
 smrću
 isključenjem radi nepoštivanja odredbi Statuta ili neplaćanja članarine za tekuću godinu.
 prestankom djelovanja Udruge

Odluku o isključenju člana donosi Predsjednik Udruge.
Protiv odluke o isključenju dopuštena je žalba u roku od 15 dana, o kojoj odlučuje Skupština na slijedećem zasjedanju.

X. Tijela Udruge

Članak 17.

Tijela Udruge su :
– Skupština
– Predsjednik udruge
– Potpredsjednik Udruge
– Tajnik Udruge.

1. Skupština udruge
Članak 18.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom.
Skupštinu čine redoviti članovi Udruge.

Skupština Udruge:
 donosi Statut i njegove izmjene i dopune
 bira i razrješava osobe ovlaštene za zastupanje
 bira i razrješava druga tijela Udruge;
 utvrđuje smjernice i program djelovanja Udruge
 odlučuje o povezivanju s drugim udrugama i statusnim promjenama
 donosi plan rada i financijski plan za slijedeću godinu kalendarsku godinu i usvaja izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu;
 odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine Udruge
 odlučuje o drugim pitanjima utvrđenim Zakonom i Statutom te o pitanjima za koja Statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela Udruge.

Članak 19.

Skupština radi u sjednicama.
Sjednicom skupštine rukovodi i akte koje skupština donosi potpisuje predsjednik Udruge. Redovne sjednice skupštine održavaju se prema potrebi a najmanje jednom godišnje.
Izborna skupština se održava svake četvrte godine.
U slučaju isteka mandata tijelima Udruge, Skupštinu saziva najstariji redovni član Udruge.

Članak 20.

Skupština može punovažno odlučivati ako je prisutna natpolovična većina redovnih članova.
Skupština donosi odluke natpolovičnom većinom prisutnih članova.

2. Predjednik Udruge

Članak 21.

Udruga ima predsjednika.
Predsjednika Udruge bira Skupština većinom glasova prisutnih članova na mandat od četiri godina uz mogućnost višekratnog izbora.

Članak 22.

Predsjednik Udruge
 zastupa i predstavlja Udrugu i
 odgovara za zakonitost rada Udruge
 vodi poslove Udruge sukladno odlukama Skupštine
 djeluje na realizaciji utvrđenih ciljeva i zadataka Udruge
 saziva sjednice Skupštine i njima predsjeda
 odlučuje o izvršenju financijskog plana i potpisnik je naloga za raspolaganje sredstvima Udruge
 upravlja imovinom Udruge
 dostavlja zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga;
 sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun udruge
 obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i aktima Udruge.

Predsjednik Udruge za svoj rad odgovara Skupštini.
Predsjednik podnosi Skupštini godišnje izvješće o radu Udruge.

Članak 23.

Predsjednik može biti razriješen dužnosti i prije isteka roka na koji je izabran:
 na vlastiti zahtjev
 ukoliko ne postupa u skladu s uputama i smjernicama Skupštine, ako djeluje protivno zakonu ili Statutu ili ako svojim istupanjem i djelovanjem šteti ugledu Udruge.
Odluku o razrješenju predsjednika donosi Skupština.

3. Potpredsjednik Udruge
Članak 24.

U slučaju spriječenosti ili odsutnosti, predsjednika zamjenjuje potpredsjednik Udruge.
Potpredsjednik Udruge obavlja i druge poslove koje mu povjeri Skupština ili predsjednik Udruge.
Mandat potpredsjednika traje četiri godine uz mogućnost višekratnog izbora.

4.Tajnik Udruge
Članak 25.

Udruga ima tajnika.
Tajnik je izvršni organ i stručni koordinator poslova Udruge.
Tajnik Udruge:
 brine o obavljanju stručnih, tehničkih i administrativnih poslove Udruge
 vodi popis članova Udruge
 odgovoran je za pripremu materijala za sjednice Skupštine
 čuva akte, zapisnike i drugu dokumentaciju Udruge
 Tajnik Udruge obavlja i druge poslove koje mu povjeri Skupština ili predsjednik Udruge.

Tajnika Udruge bira i razriješava Skupština natpolovićnom većinom prisutnih članova.
Mandat tajnika traje četiri godine uz mogućnost višekratnog izbora

XI. Izbor i opoziv likvidatora Udruge

Članak 26.

Likvidatora Udruge bira i opoziva Skupština na prijedlog Predsjednika.
Likvidator može biti i osoba koja nije član Udruge, a mora raspolagati odgovarajućim stručnim (financijskim i pravnim) znanjem kako bi mogao voditi brigu o raspodjeli imovine Udruge.
Likvidator ima pravo na naknadu troškova za svoj rad iz sredstava Udruge u visini koju određuje Predsjednik na prvoj sjednici nakon njegovog imenovanja.

XII. Način stjecanja i raspolaganja imovinom Udruge

Članak 27.

Udruga pribavlja novčana sredstva iz članarine, donacija, poklona, financiranjem iz državnog proračuna i/ili proračuna regionalne i lokalne samouprave te iz drugih dopuštenih izvora i koristi za ostvarivanje svojih ciljeva, a o njihovoj raspodjeli odlučuje Predsjednik.
Odluku o visini članarine u Udruzi donosi Skupština udruge.
Za opravdane troškove učinjene u vezi s obavljanjem djelatnosti Udruge članovi imaju pravo na naknadu koju odobrava Predsjednik na temelju priloženih računa.
Udruga vodi poslovne knjige i sastavlja financijska izvješća sukladno propisima kojima uređuje način financijskog poslovanja i vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.

Članak 28.

Ako Udruga provodi programe i projekte od interesa za opće dobro financiranje iz javnih izvora najmanje jedanput godišnje o svome radu, opsegu, načinu stjecanja i korištenja sredstava mora izvijestiti davatelja sredstava, a putem mrežne stranice obavještava i širu javnost.

XIII. Statusne promjene

Članak 29.

O statusnim promjenama Udruge odlučuje Skupština većinom svih članova Udruge.
Pripajanje ili spajanje ne može se provesti s udrugom čija financijska izvješća iskazuju negativan rezultat.

XIV. Prestanak postojanja udruge i postupak s imovinom

Članak 30.

Udruga može prestati iz razloga utvrđenih Zakonom ili dvotrečinskom većinom članova Skupštine Udruge.
U slućaju prestanka postojanja udruge imovina se, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predaje udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve, a na osnovi odluke Skupštine sukladno statutu.
Udruga bema pravo imovinu Udruge dijeliti svojim osnivaćima, članovima Udruge, osobama ovlaštenima za zastupanje, zaposlenima ili s njima povezanim osobama.

XV. Način rješavanja sporova i sukoba interesa unutar Udruge

Članak 31.

Sve međusobne sporove iz članstva u Udruzi i/ili aktivnostima u sklopu djelovanja Udruge, članovi se obvezuju riješiti mirnim putem uz arbitražu Predsjednika.

XVI. Prijelazne i završne odredbe

Članak 32.

Ovaj Statut stupa na snagu s danom donošenja na Skupštini Udruge.

U Križevcima, 11.rujna 2015.
Predsjednik Skupštine

Copyright © 2016-2022 UEZ.HR. Web by: Studio Šimonek